• 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg
  • 09.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg
Jesteś tutaj: Aktualności

Konkurs na Członka Zarządu Spółdzielni

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "Makoszowianka" w Zabrzu poszukuje, w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, kandydatów
na stanowisko:

członka zarządu Spółdzielni.

Wymiar etatu: 1

Adres Spółdzielni:

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Makoszowianka"
ul. Grunwaldzka 8
41-819 Zabrze

Miejsce wykonywania pracy:

Zabrze

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Członek zarządu jest odpowiedzialny za całokształt działalności Spółdzielni. Do zakresu czynności członka zarządu należą obowiązki wynikające z:
1) ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze;
2) ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych:
3) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej "Makoszowianka" w Zabrzu
    oraz w szczególności:
1) nadzór nad prowadzeniem prawidłowej eksploatacji budynków wraz ze wszystkimi urządzeniami w budynkach z uwzględnieniem kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi;
2) nadzór nad bieżącą działalnością techniczną Spółdzielni w zakresie:
   a) analizowania potrzeb technicznych,
   b) przygotowania i realizacji inwestycji, robót remontowych i konserwacyjnych,
   c) prawidłowej eksploatacji zasobów mieszkaniowych, lokali użytkowych, garaży Spółdzielni, utrzymania należytego stanu technicznego budynków oraz porządku i estetyki budynków i terenu wokół
       nich,
   d) wykonywania prac w zakresie zagadnień technicznych przez bezpośrednio podporządkowane komórki, zgodnie z planem finansowo-gospodarczym oraz bieżącymi potrzebami,
   e) koordynacji współpracy z przedsiębiorstwami wykonującymi usługi na rzecz Spółdzielni,
   f) inicjowania działam mających na celu nowe rozwiązania techniczne, zwłaszcza takie, które przyczyniają się do polepszenia warunków bytowych członków Spółdzielni oraz obniżenia opłat za
     lokale,
   g) działalności służb konserwatorskich,
   h) opracowania planów remontów budynków i obiektów oraz nadzór nad ich wykonaniem,
   i) wyboru ofert oraz organizowania przetargów i negocjacji na roboty remontowe, modernizacyjne i inwestycyjne,
   j) koordynacji współpracy z podmiotem realizującym odbiór odpadów komunalnych,
   l) koordynacji współpracy z Wydziałem Budownictwa Urzędu Miasta oraz PINB,
   ł) kontroli przeglądów technicznych budynków oraz prowadzenia dokumentacji technicznej nieruchomości;
3) przewodniczenie komisji przetargowej dotyczącej robót objętych Regulaminem udzielania zamówień na wykonawstwo robót i usług remontowych oraz budowlanych;
4) współpraca z Radą Nadzorczą i udział w ich posiedzeniach;
5) nadzorowanie całokształtu spraw administracyjno-gospodarczych administracji ogólnej (Zarządu) Spółdzielni;
6) nadzorowanie całości spraw BHP, p.poż. i OC;
7) bezpośredni nadzór i kontrola: inspektora nadzoru inwestorskiego, Działu Administracji domów spółdzielczych oraz Stanowiska ds. BHP;
8) całokształt działalności z zakresu pracy wobec podległych bezpośrednio komórek organizacyjnych.

Warunki wykonywania pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań.
Reprezentacja Spółdzielni w sprawach objętych zakresem działania Spółdzielni, w tym wystąpienia publiczne.
Wyjazdy służbowe do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Budynek Spółdzielni niedostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich (brak podjazdów, ind, odpowiednio dostosowanych toalet).

Wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa, w tym Statutu

Niezbędne:

1) tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;
2) co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym;
3) wiedza z zakresu spraw należących do właściwości spółdzielni mieszkaniowych;
4) znajomość przepisów ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze:
5) znajomość przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych;
6) znajomość Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej "Makoszowianka" w Zabrzu obowiązujący i uchwalony, dostępny na stronie www.smmakoszowianka.pl;
7) znajomość przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali;
8) znajomość przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami;
9) znajomość przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, Księga pierwsza, Księga druga, Księga trzecia Tytuł I-XII, XV-XVII, XVII;
10) biegła obsługa komputera, w tym praktyczna znajomość programu edytora tekstu i arkuszu kalkulacyjnego;

Pożądane:

1) licencja zarządcy nieruchomości, certyfikat zarządcy nieruchomości wydany przez KIGN, bądź inną organizację samorządu gospodarczego o podobnym charakterze;
2) wykształcenie z zakresu ekonomii, finansów, prawa, zarządzania nieruchomościami, gospodarowanie nieruchomościami, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, budownictwa;
3) wiedza w zakresie kosztorysowania robót budowlanych;
4) zdolność do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
5) znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie B2;
6) prawo jazdy kategorii B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

1) życiorys;
2) list motywacyjny;
3) kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego:
4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
5) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
6) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
7) kopie dokumentów potwierdzających 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym.

Inne dokumenty i oświadczenia

1) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie kierunkowe;
2) kopie licencji, certyfikatu zarządcy nieruchomości;
3) kopie dokumentów potwierdzających zdolność do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego;
4) kopie dokumentów potwierdzających uczestnictwo w szkoleniach i kursach w zakresie kosztorysowania robót budowlanych;
5) kopia certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie B2 w skali globalnej biegłości językowej;
6) kopie dokumentów potwierdzających ogólny staż pracy.

Informacje o metodach i technikach naboru

1) do sprawdzenia wiedzy - test wiedzy;
2) do sprawdzenia umiejętności komunikacyjnych - prezentacja;
3) do sprawdzenia doświadczenia zawodowego - rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w sposób ustrukturyzowany.

Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do

22 marca 2018r. do godziny 15:00.

Miejsce składania dokumentów:

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Makoszowianka"
ul. Grunwaldzka 8
41-819 Zabrze

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta pracy - członek zarządu" należy wysłać na w.w adres lub składać w siedzibie Spółdzielni.
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Oświadczenia musza być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Oferty otrzymane po terminie, o którym mowa powyżej lub oferty, które nioe spełniają wymagań niezbędnych zostaną komisyjnie zniszczone bez informowania o tym kandydatów. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni pisemnie.

 

 

Czytaj więcej...

Przetargi nieograniczone

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Makoszowianka" ogłasza przetargi nieograniczone na wykonanie robót i usług remontowych oraz budowlanych
w zakresie:

1/ dostawy i zabudowy wiaty śmietnikowej,

2/ renowacji pokrycia dachowego,

3/ wymiany opaski wokół budynku,

4/ wymiany instalacji zimnej i ciepłej wody,

5/ malowania elewacji budynku,

6/ remontu schodów zewnętrznych,

7/ wymiany instalacji elektrycznej i odgromowej,

8/ robót ociepleniowych w budynkach,

9/ malowania klatek schodowych.


Przedmiary robót w formacie XML zostaną przesłane na życzenie oferenta po zgłoszeniu na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

/szczegółowy zakres oraz warunki wykonania dostępne są w zakładce przetargi/

 

 

Mieszkańcy ul. Grunwaldzkiej 8 i 10 - stare kredyty mieszkaniowe

Czytaj więcej...

Harmonogram kontroli kominiarskich w 2018r.

Harmonogram kontroli kominiarskich w 2018r. w budynkach S.M."Makoszowianka" w Zabrzu

 

Czytaj więcej...