• 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg
  • 09.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg
Jesteś tutaj: Aktualności

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

                                                                                                                                                                                                        Zabrze, 2 maja 2018 r.

                                                                                                                                                                          Członkowie Spółdzielni wg rozdzielnika


         Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Makoszowianka” w Zabrzu, działając na podstawie art. 83 ust. 1, 2, 6 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1222, z 2015 r. poz. 201, z 2017 r. poz. 1596 i 1442, z 2018 r. poz. 582) oraz § 56 ust. 1 i § 57 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Makoszowianka” w Zabrzu, zwołuje


                                                                                              na dzień 06 czerwca 2018 r. (środa), na godz. 16.00
                                                                                                              Walne Zgromadzenie Członków
                                                                                             Spółdzielni Mieszkaniowej „Makoszowianka” w Zabrzu,
                                                                                        które odbędzie się w Hali Widowiskowo – Sportowej „Pogoń”
                                                                                                              przy ul. Wolności 406 w Zabrzu.
                                                                                                                            Dojazd komunikacją miejską:
                                                                                                                                                                        Autobus linii 6, 234
                                                                                                                                                                        Tramwaj linii 1, 4, 7
                                                                                                                                                           Przystanek „Zaborze Skansen Luiza”

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków stanowi załącznik do zawiadomienia.

Jednocześnie Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Makoszowianka” w Zabrzu informuje, że:
1. Wyłożenie wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia nastąpi dnia 21.05.2018 r.
2. Dokumenty wymienione w pkt. 1 zostaną wyłożone w siedzibie Spółdzielni, 41-819 Zabrze
    ul. Grunwaldzka 8, w Sekretariacie i udostępniane będą członkom w godzinach pracy Spółdzielni.
3. Każdemu Członkowi Spółdzielni przysługuje prawo zapoznania się ze sprawozdaniami oraz projektami uchwał, które będą przedmiotem Walnego Zgromadzenia.
4. Zgodnie z art. 83 ust. 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 57 ust. 2 i 3 Statutu Spółdzielni członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych
   spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia do dnia 22.05.2018 r. Projekt uchwały lub żądanie zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zgłaszane przez
   członków spółdzielni muszą być poparte przez co najmniej 10 członków.
5. Zgodnie z art. 83 ust. 12 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 57 ust. 3 Statutu Spółdzielni członkowie mają prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał do dnia 01.06.2018 r.

Mandaty i karty do głosowania będą wydawane członkom uprawnionym do udziału w Walnym Zgromadzeniu przed rozpoczęciem obrad, po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności.
Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika. Pełnomocnik może zastępować tylko jednego członka. Pełnomocnictwo musi być udzielone
w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zostaje dołączone do protokołu walnego zgromadzenia.Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
„Makoszowianka” w dniu 06.06.2018 r.:
1. Odczytanie listy pełnomocnictw.
2. Otwarcie obrad, wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji mandatowo-skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji wniosków.
7. Wybór Komisji wyborczej.
8. Sprawozdanie Zarządu SM „Makoszowianka” z działalności w 2017 r.; Dyskusja.
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej SM „Makoszowianka” z działalności; Dyskusja.
10. Przedstawienie propozycji zmiany Statutu SM Makoszowianka; Dyskusja.
11. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 r.;
     Dyskusja; Głosowanie.
12. Uchwała w sprawie podziału nadwyżki finansowej za 2017 r.; Dyskusja; Głosowanie.
13. Uchwała w sprawie pokrycia nierozliczonej części wyniku z gospodarki zasobami mieszkaniowymi na dzień 31.12.2015 r.; Dyskusja; Głosowanie.
14. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Zarządu za 2017 r.;
     Dyskusja; Głosowanie.
15. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu — Pani Dorocie Palichleb;
     Dyskusja; Głosowanie.
16. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu — Panu Maciejowi Treli;
     Dyskusja; Głosowanie.
17. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu — Pani Krystynie Mróz;
     Dyskusja; Głosowanie.
18. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu — Pani Renacie Furmańskiej;
     Dyskusja; Głosowanie.
19. Uchwała w sprawie przyjęcia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w latach 2018-2019; Dyskusja; Głosowanie.
20. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości – działki nr 2142/52 położonej w Zabrzu przy ul. Heweliusza; Dyskusja; Głosowanie.
21. Uchwała w sprawie przyjęcia zmiany Statutu SM Makoszowianka; Dyskusja; Głosowanie.
22. Przedstawienie projektów uchwał wniesionych na podstawie § 57 ust. 2-3 Statutu Spółdzielni;
      Dyskusja; Głosowanie.
23. Wybory do Rady Nadzorczej:
    -  omówienie trybu wyboru,
    -  zgłoszenie kandydatów,
    -  prezentacje kandydatów,
    -  głosowanie,
    - ogłoszenie wyniku wyborów.
24. Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyników wyborów do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Makoszowianka” w Zabrzu na kolejną kadencję; Głosowanie.
25. Dyskusja i wolne wnioski.
26. Zakończenie obrad.


Czytaj więcej...

Oświadczenie kandytata na członka Rady Nadzorczej

W porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni zwołanego na dzień 06 czerwca 2018r. planowane są wybory do Rady Nadzorczej Spółdzielni. Informujemy, że osoby zainteresowane kandydowaniem do Rady Nadzorczej winny złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na zgłoszenie swojej kandydatury wg wzoru poniżej....

Czytaj więcej...

Ankieta

Do Spółdzielni Mieszkaniowej "Makoszowianka" kierowane są prośby naszych mieszkańców aby biura Spółdzielni w poniedziałek były czynne 
od godz. 7.00 do 17.00 (aktualnie od 9.00 do 17.00).
W związku z powyższym,  jest to możliwe tylko w przypadku skrócenia godzin pracy w piątek tj. od 7.00 do 13.00. Prosimy o włączenie się
w dyskusję i wypełnienie ankiety, która zobrazuje potrzeby naszych mieszkańców.

Aktualne godziny pracy:                                                                                  

poniedziałek 9.00-17-00
wtorek-piątek 7.00-15.00

 Proponowane godziny pracy:

poniedziałek 7.00-17.00
wtorek-czwartek 7.00-15.00
piątek 7.00-13.00

Poniżej zamieszczamy link do ankiety: http://ankieterka.pl/3721

                                                                                                    Serdecznie dziękujemy za udział w ankiecie!

Wspólna inicjatywa sąsiedzka - projekt "Zielona ławeczka"

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Makoszowianka" zaprasza do wzięcia udziału w projekcie "zielona ławeczka" realizowanym przez Fundację Banku Ochrony Środowiska. Piękny ogród wokół Waszego domu może powstać jeszcze tej wiosny!  Wszystkich zaiteresowanych inicjatywą społeczną, którzy mają pomysł i zgraną grupę sąsiadów do pracy zespołowej, zachęcamy do zaprojektowania i wykonania zielonego zakątka...

Szczegóły realizacji kliknij : szczegóły konkursu "zielona ławeczka"