Przetarg na najem lokalu mieszkalnego położonego w Zabrzu przy ul. Rymera 4b/9

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Makoszowianka” w Zabrzu ogłasza  

PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

 na najem lokalu mieszkalnego położonego w Zabrzu, przy ulicy Rymera 4b/9

                                                       

Czytaj więcej...

Przerwa w dostawie ciepłej wody

Czytaj więcej...

Informacja- gospodarowanie odpadami komunalnymi

I N F O R M A C J A

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Makoszowianka" w Zabrzu informuje, że zgodnie z Uchwałą nr XXX/456/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 listopada 2012 roku termin wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest określony do 20-go dnia każdego miesiąca.

1. W związku z powyższym zmiany w zakresie ilości osób zamieszkałych w lokalach, Spółdzielnia jest zmuszona przyjmować do dnia 15-go każdego miesiąca.

2. Przepisy Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wykluczają możliwość korekty naliczonych opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za miesiące wstecz.

3. Jedynie w przypadku zgonu mieszkańca, przepisy wyżej wymienionej ustawy, dopuszczają możliwość korekty opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi do 6 miesięcy wstecz.

Odpady remontowo-budowlane

Mieszkańcy Zabrza mają możliwość nieodpłatnego pozbycia się gruzu pochodzącego z remonów mieszkań.
W ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, każdy mieszkaniec po złożeniu wniosku
u Wykonawcy usługi FCC Polska Sp z o.o. ul. Pawliczka 23 w Zabrzu otrzyma worki do zbiórki odpadów budowlanych i rozbiórkowych. W ciągu roku na każdy punkt adresowy przysługuje objętość worków w ilości maksymalnie 4m3 .

W celu zgłoszenia  chęci wywozu gruzu należy:

  • pobrać ze Spółdzielni zaświadczenie, potwierdzające uiszczanie opłaty "za gospodarowanie odpadami komunalnymi".
  • złożyć wniosek u Wykonawcy  usługi FCC Polska Sp. z o.o. ul. Pawliczka 23 w Zabrzu (wniosek do pobrania poniżej)
Czytaj więcej...