Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

Mając na uwadze aktualną sytuację sanitarno-epidemiologiczną związaną z zapobieganiem, przeciowdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (koronawirus), oraz z uwagi na zwiększającą się w różnych regionach naszego kraju ilość przypadków zachorowań,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Makoszowianka" dbając o zdrowie pracowników, mieszkańców i ich rodzin podjął decyzję do zamknięciu biur Spółdzielni od dnia 16 marca 2020r. do odwołania.

Prosimy o kontaktowanie się z pracownikami Spółdzielni mailowo lub telefonicznie.

Równocześnie kierując się zaleceniami służb epidemiologicznych zaleca się wszystkim osobom starszym, dotkniętym chorobami chronicznymi, z patologiami wrodzonymi lub nabytymi, aby nie wychodziły z miejsca zamieszkania,
za wyjątkiem niezbędnej konieczności, unikania skupisk osób lub miejsc, w których nie ma możliwości zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy osobami.

Czytaj więcej...

Opłata za wywóz odpadów komunalnych

Informujemy, że z dniem 01.09.2020r. wchodzi w życie Uchwała nr XXIII/402/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 lipca 2020r. ustalająca nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z § 2 przedmiotowej Uchwały, od miesiąca września 2020r. na terenie miasta Zabrze obowiązywać zaczyna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 24,70 zł/miesiąc/mieszkańca dla odpadów segregowanych (w okresie od maja 2020 opłata ta wynosiła 27,20 zł/miesiąc/mieszkańca). W przypadku stwierdzenia niewłaściwej segregacji odpadów przewidziana została podwyższona opłata, wynosząca dwukrotność stawki podstawowej, czyli 48,40 zł/miesiąc/mieszkańca.

Opłata za wywóz odpadów komunalnych ustalana jest i pobierana jest przez Gminę Zabrze, stanowi więc jeden ze składników opłat niezależnych od Spółdzielni, obciążających naszych Mieszkańców. Wobec skali wprowadzonych podwyżek Zarząd Spółdzielni po raz kolejny zwraca się z prośbą i apelem o staranne i zgodne z obowiązującymi zasadami segregowanie odpadów, co uchroni nas przed obciążeniem podwójną opłatą za wywóz odpadów.

Informacja- gospodarowanie odpadami komunalnymi

I N F O R M A C J A

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Makoszowianka" w Zabrzu informuje, że zgodnie z Uchwałą nr XXX/456/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 listopada 2012 roku termin wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest określony do 20-go dnia każdego miesiąca.

1. W związku z powyższym zmiany w zakresie ilości osób zamieszkałych w lokalach, Spółdzielnia jest zmuszona przyjmować do dnia 15-go każdego miesiąca.

2. Przepisy Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wykluczają możliwość korekty naliczonych opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za miesiące wstecz.

3. Jedynie w przypadku zgonu mieszkańca, przepisy wyżej wymienionej ustawy, dopuszczają możliwość korekty opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi do 6 miesięcy wstecz.

Odpady remontowo-budowlane

Mieszkańcy Zabrza mają możliwość nieodpłatnego pozbycia się gruzu pochodzącego z remonów mieszkań.
W ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, każdy mieszkaniec po złożeniu wniosku
u Wykonawcy usługi FCC Polska Sp z o.o. ul. Pawliczka 23 w Zabrzu otrzyma worki do zbiórki odpadów budowlanych i rozbiórkowych. W ciągu roku na każdy punkt adresowy przysługuje objętość worków w ilości maksymalnie 4m3 .

W celu zgłoszenia  chęci wywozu gruzu należy:

  • pobrać ze Spółdzielni zaświadczenie, potwierdzające uiszczanie opłaty "za gospodarowanie odpadami komunalnymi".
  • złożyć wniosek u Wykonawcy  usługi FCC Polska Sp. z o.o. ul. Pawliczka 23 w Zabrzu (wniosek do pobrania poniżej)
Czytaj więcej...