Nowe taryfy dla ciepła

Zarzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. zawiadamia, ze z dniem  01 stycznia  2019 wprowadza nową taryfę dla ciepła.

Czytaj więcej...

Statut S.M."Makoszowianka"

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Makoszowianka” w Zabrzu w dniu 18 grudnia 2017 r. podjęło uchwałę Nr 13/17, zgodnie z którą dokonane zostały zmiany §1-88 oraz dodano §89.

Po zgłoszeniu zmienionego Statutu do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym Sąd Rejestrowy zobowiązał Spółdzielnię do wprowadzenia zmian we wskazanych paragrafach, pod rygorem odmowy rejestracji Statutu.
Zmiany treści Statutu, wypełniające zobowiązanie Sądu Rejestrowego, uchwalone zostały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w dniu 6 czerwca 2018 r., które podjęło Uchwałę Nr 10/18 zmieniając: §38 ust.5, §39 ust.3, §41 ust.4, §46 ust.4, §51 ust.1, §72 ust.3 pkt 1, §77, §78, §88 ust.4, natomiast skreślono: §74 ust.4.

Po zgłoszeniu wprowadzonych zmian do KRS i przekazaniu do rejestracji jednolitego tekstu uchwalonego Statutu, Sąd Rejestrowy w dniu 24.08.2018 r. wydał postanowienie o rejestracji Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Makoszowianka” w Zabrzu.

Zgodnie z uchwałą Nr 13/17 z dnia 18.12.2017 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Makoszowianka” w Zabrzu, regulaminy wydane na podstawie dotychczasowego brzmienia Statutu,  zachowują moc do dnia wejścia w życie regulaminów wydanych na podstawie brzmienia Statutu  określonego
w załączniku do uchwały, jednak nie dłużej niż przez okres 18 miesięcy licząc od dnia zarejestrowania zmian przez Sąd Rejestrowy.

 

Jednocześnie informujemy, że z treścią aktualego  Statutu Spółdzielni można się zapoznać w zakładce: Akty prawne - Statut Spółdzielni                 

 

Odpady remontowo-budowlane

Mieszkańcy Zabrza mają możliwość nieodpłatnego pozbycia się gruzu pochodzącego z remonów mieszkań.
W ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, każdy mieszkaniec po złożeniu wniosku
u Wykonawcy usługi A.S.A Eko Polska Sp. z o.o. ul. Lecha 10 w Zabrzu otrzyma worki do zbiórki odpadów budowlanych i rozbiórkowych. W ciągu roku na każdy punkt adresowy przysługuje objętość worków w ilości maksymalnie 4m3 .

W celu zgłoszenia  chęci wywozu gruzu należy:

  • pobrać ze Spółdzielni zaświadczenie, potwierdzające uiszczanie opłaty "za gospodarowanie odpadami komunalnymi".
  • złożyć wniosek u Wykonawcy  usługi A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o, ul. Lecha 10 w Zabrzu (wniosek do pobrania poniżej)
Czytaj więcej...

Stawki opłat za wodę