Ustawy i rozporządzenia

Poniżej przedstawiamy wyciąg przepisów najbardziej przydatnych w pracy Spółdzielni z odnośnikami do Internetowego System Aktów Prawnych – ISAP, prowadzonego przez Kancelarię Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, który zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim, wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów. ISAP to baza danych zawierająca opisy bibliograficzne wszystkich aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim, zarówno obowiązujących, jak i nieobowiązujących, wydanych od roku 1918 - do chwili obecnej. Dokumenty rejestrowane są na bieżąco i na bieżąco aktualizowana jest baza danych. W pierwszej kolejności tworzony jest opis bibliograficzny obejmujący wszystkie relacje między dokumentem nowym a już istniejącymi w dniu opublikowania (relacje źródłowe). Następnie dodawane są relacje zwrotne tworzone ex post (informacje o dokumencie i jego relacjach z innymi dokumentami z uwzględnieniem upływu czasu).

ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkowa oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie ciepłomierzy, podzielników, kosztów ogrzewania Ustawa o zmianie ustawy o efektywności energetycznej Prawo energetyczne Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości