Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z 25 sierpnia 2017 roku opublikowana została pod pozycją 1596 ustawa z dnia 20 lipca 2017r.o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo spółdzielcze

Ustawa wchodzi w życie 8 września 2017 roku.

Ustawa wprowadza regulację, zgodnie z którą członkostwo uzyskane będzie z mocy prawa. Nie będzie już obowiązku składania deklaracji członkowskiej, wnoszenia udziałów i wpisowego. Wyeliminowana zostanie możliwość wykreślenia i wykluczenia członka ze spółdzielni. Nowe rozwiązania wprowadzają zasadę ewidencjonowania i rozliczania funduszu remontowego na poszczególne nieruchomości. Członkowie spółdzielni uzyskają możliwość uczestniczenia w obradach walnego zgromadzenia poprzez pełnomocnika (jeden pełnomocnik będzie mógł reprezentować jednego członka) a w statucie spółdzielni nie będzie możliwości ograniczenia tego trybu uczestniczenia w obradach. Ponadto ustawa wprowadza zmiany w zakresie sposobu sprawowania zarządu nieruchomością wspólną, na skutek których właściciele wyodrębnionych lokali uzyskają większy wpływ na remonty przeprowadzane w ich nieruchomości. Wprowadzone zostało wyłączenie spod egzekucji wierzytelności z tytułu opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem lokali. Ustawa eliminuje także możliwość lustrowania spółdzielni mieszkaniowej przez prezesów, jak również zwiększa uprawnienia ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa wobec spółdzielni mieszkaniowych.

Korzyści dla członków spółdzielni:

 • wyeliminowanie możliwości wykreślenia i wykluczenia członka ze spółdzielni,
 • wyeliminowanie możliwości ograniczenia w statucie spółdzielni mieszkaniowej udziału w walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika,
 • członkostwo z mocy prawa - brak obowiązku składania deklaracji członkowskiej, wnoszenia udziałów i wpisowego,
 • rozliczenie funduszu remontowego dla właścicieli lokali po powstaniu wspólnoty mieszkaniowej,
 • przywrócenie możliwości wykupu tzw. dawnych lokali zakładowych, przejętych nieodpłatnie przez spółdzielnie,
 • właściciele lokali uzyskują większy wpływ na zarząd nieruchomością wspólną,
 • wyłączenie spod egzekucji wierzytelności z tytułu opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem lokali.

W ramach skarg napływających do ministerstwa wskazywane są problemy związane z funkcjonowaniem spółdzielni, m.in.:

 • mała transparentność organów spółdzielni w zarządzaniu mieniem spółdzielni (brak konsultacji z mieszkańcami),
 • przeprowadzenie lustracji przez osoby będące "znajomymi" członków zarządu, likwidatorowi lub głównemu księgowemu,
 • brak zainteresowania członków sprawami spółdzielni - niewielka liczba członków na walnym zgromadzeniu,
 • wykluczenie przez organy spółdzielni "niewygodnych członków",
 • niewłaściwe w ocenie skarżących rozliczenie funduszu remontowego po wyodrębnieniu wspólnoty mieszkaniowej.

Na podstawie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa

Sprzątaj!!!

skany

Azart - kanały cyfrowe

Informujemy, że z dniem 01.07.2017r. dotychczasowy pakiet "AZART" zostanie wzbogacony o trzy nowe programy, takie jak:
METRO,
NOWA TV,
WP,
Cena nowego, wzbogaconego pakietu "AZART"  wynosi 7,56 zł brutto.

Mieszkańcy, nie akceptujący tych zmian mogą zrezygnować ze świadczonej usługi.

Czytaj więcej...

Wpisowe i udział

Zgodnie z § 11  ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej "Makoszowianka" z dniem 1 stycznia 2017r. wysokość udziału i wpisowego wynosi:

WPISOWE   - 500,00 zł

UDZIAŁ        - 500,00 zł

Powyższe kwoty zostały określone w stosunku do minimalnego wynagrodzenia za pracę, które od 1 stycznia 2017r.  wynosi 2.000,00 zł brutto.