Sprawy z urzędem skarbowym załatwiaj online

Opłata za wywóz odpadów komunalnych

Informujemy, że z dniem 01.09.2020r. wchodzi w życie Uchwała nr XXIII/402/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 lipca 2020r. ustalająca nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z § 2 przedmiotowej Uchwały, od miesiąca września 2020r. na terenie miasta Zabrze obowiązywać zaczyna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 24,70 zł/miesiąc/mieszkańca dla odpadów segregowanych (w okresie od maja 2020 opłata ta wynosiła 27,20 zł/miesiąc/mieszkańca). W przypadku stwierdzenia niewłaściwej segregacji odpadów przewidziana została podwyższona opłata, wynosząca dwukrotność stawki podstawowej, czyli 48,40 zł/miesiąc/mieszkańca.

Opłata za wywóz odpadów komunalnych ustalana jest i pobierana jest przez Gminę Zabrze, stanowi więc jeden ze składników opłat niezależnych od Spółdzielni, obciążających naszych Mieszkańców. Wobec skali wprowadzonych podwyżek Zarząd Spółdzielni po raz kolejny zwraca się z prośbą i apelem o staranne i zgodne z obowiązującymi zasadami segregowanie odpadów, co uchroni nas przed obciążeniem podwójną opłatą za wywóz odpadów.

Informacja- gospodarowanie odpadami komunalnymi

I N F O R M A C J A

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Makoszowianka" w Zabrzu informuje, że zgodnie z Uchwałą nr XXX/456/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 listopada 2012 roku termin wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest określony do 20-go dnia każdego miesiąca.

1. W związku z powyższym zmiany w zakresie ilości osób zamieszkałych w lokalach, Spółdzielnia jest zmuszona przyjmować do dnia 15-go każdego miesiąca.

2. Przepisy Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wykluczają możliwość korekty naliczonych opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za miesiące wstecz.

3. Jedynie w przypadku zgonu mieszkańca, przepisy wyżej wymienionej ustawy, dopuszczają możliwość korekty opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi do 6 miesięcy wstecz.

Informacja dotycząca taryfy ciepła

W załączeniu pismo Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. o. o. w Zabrzu, dotyczące nowej taryfy wytwórcy ciepła Fortum Silesia S.A. w Zabrzu.

Czytaj więcej...