Remont klatek schodowych

Spółdzielnia Makoszowianka, jako dobry gospodarz również w okresie zimowym pamięta o upiększaniu swoich zasobów. Kolejna klatka na ul. Kostki wkrótce zostanie oddana po remoncie. Prace polegają min. na; zbiciu starych tynków i wykonaniu tynku mozaikowego, malowaniu ścian oraz sufitów, malowaniu podstopni oraz balustrad. Wymieniono również oświetlenie wewnętrzne na ledowe z czujnikiem ruchu. - Chcemy żeby nasi mieszkańcy nie tylko bezpiecznie, ale i pięknie mieszkali. Remont poszczególnych klatek to początek, w tym roku czeka nas również remont piwnic i suszarni.- podkreśla Dorota Palichleb, prezes ”Makoszowianki”.

 

Czytaj więcej...

Nowe taryfy dla ciepła

Zarzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. zawiadamia, ze z dniem  01 stycznia  2019 wprowadza nową taryfę dla ciepła.

Czytaj więcej...

Statut S.M."Makoszowianka"

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Makoszowianka” w Zabrzu w dniu 18 grudnia 2017 r. podjęło uchwałę Nr 13/17, zgodnie z którą dokonane zostały zmiany §1-88 oraz dodano §89.

Po zgłoszeniu zmienionego Statutu do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym Sąd Rejestrowy zobowiązał Spółdzielnię do wprowadzenia zmian we wskazanych paragrafach, pod rygorem odmowy rejestracji Statutu.
Zmiany treści Statutu, wypełniające zobowiązanie Sądu Rejestrowego, uchwalone zostały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w dniu 6 czerwca 2018 r., które podjęło Uchwałę Nr 10/18 zmieniając: §38 ust.5, §39 ust.3, §41 ust.4, §46 ust.4, §51 ust.1, §72 ust.3 pkt 1, §77, §78, §88 ust.4, natomiast skreślono: §74 ust.4.

Po zgłoszeniu wprowadzonych zmian do KRS i przekazaniu do rejestracji jednolitego tekstu uchwalonego Statutu, Sąd Rejestrowy w dniu 24.08.2018 r. wydał postanowienie o rejestracji Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Makoszowianka” w Zabrzu.

Zgodnie z uchwałą Nr 13/17 z dnia 18.12.2017 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Makoszowianka” w Zabrzu, regulaminy wydane na podstawie dotychczasowego brzmienia Statutu,  zachowują moc do dnia wejścia w życie regulaminów wydanych na podstawie brzmienia Statutu  określonego
w załączniku do uchwały, jednak nie dłużej niż przez okres 18 miesięcy licząc od dnia zarejestrowania zmian przez Sąd Rejestrowy.

 

Jednocześnie informujemy, że z treścią aktualego  Statutu Spółdzielni można się zapoznać w zakładce: Akty prawne - Statut Spółdzielni                 

 

Zatwierdzenie planu finansowego oraz remontów Spółdzielni na 2018r.

Informujemy, że Rada Nadzorcza zatwierdziła plan finansowy oraz plan remontów na 2018r. Zaplanowane remonty uwzględniają między innymi część wniosków zgłoszonych podczas jesiennych spotkań z mieszkańcami. Szczegółowe informacje zostały namieszczone w portalu Info-czynsze     w zakładce"komunikaty".