Nowy Statut Spółdzielni

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Makoszowianka" informuje, że w dniu 18.12.2017r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków podjęło Uchwałę Nr 13/17 w sprawie przyjęcia nowego Statutu Spółdzielni. Statut zgłoszony został niezwłocznie do Krajowego Rejestru Sądowego i do czasu jego zarejestrowania obowiązuje Statut dotychczasowy.

Z nowym Statutem można się zapoznać przechodząc do zakładki" akty prawne"

Ogłoszenie 15.11.2017r.

Zabrze, dnia 15 listopada 2017 r.

Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej „Makoszowianka” w Zabrzu

OGŁOSZENIE

Informujemy, że w dniu 9 września 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze, w związku z czym członkami spółdzielni są oboje małżonkowie, w oparciu
o nowe brzmienie art. 3 ust 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie, albo jeżeli wspólnie ubiegają się o zawarcie umowyo ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu.

W związku z powyższym, zwracamy się o aktualizację danych zgłoszonych do Spółdzielni Mieszkaniowej „Makoszowianka” w Zabrzu, poprzez wypełnienie i zwrot do sekretariatu podpisanego oświadczenia wg wzoru (na odwrocie), przez osoby pozostające w związkach małżeńskich
z członkami Spółdzielni przed dniem 9 września 2017 r., celem ustalenia osób, które nabyły członkostwo z mocy ustawy wraz z wejściem w życie ustawy nowelizacyjnej.

Czytaj więcej...

Pamiętajmy o segregacji śmieci!

Od lat słyszymy, że powinniśmy segregować śmieci. Nic dziwnego, ponieważ przeciętny Polak wytwarza co roku ok 300 kg śmieci, z czego wciąż odzyskujemy niewiele - zaledwie kilka procent, więc góry odpadów rosną w zastraszającym tempie, stanowiąc nie tylko zagrożenie dla środowiska, lecz również dla nas samych.

Może jeżeli każdy z nas uświadomi sobie, dlaczego segregowanie odpadów jest konieczne i jakie korzyści daje recykling, to zmieni się nasza mentalność i będziemy segregować odpady chętniej i efektywniej? Wzorem do naśladowania mogą być dla nas kraje, w których odzysk wynosi kilkadziesiąt procent, np. Szwecja czy Niemcy.

"Bo w tym cały jest ambaras, żeby wszyscy chcieli naraz"

 

/Więcej informacji na temat segregacji śmieci w zakładce dla mieszkańców - poradnik dla mieszkańców/

Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z 25 sierpnia 2017 roku opublikowana została pod pozycją 1596 ustawa z dnia 20 lipca 2017r.o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo spółdzielcze

Ustawa wchodzi w życie 8 września 2017 roku.

Ustawa wprowadza regulację, zgodnie z którą członkostwo uzyskane będzie z mocy prawa. Nie będzie już obowiązku składania deklaracji członkowskiej, wnoszenia udziałów i wpisowego. Wyeliminowana zostanie możliwość wykreślenia i wykluczenia członka ze spółdzielni. Nowe rozwiązania wprowadzają zasadę ewidencjonowania i rozliczania funduszu remontowego na poszczególne nieruchomości. Członkowie spółdzielni uzyskają możliwość uczestniczenia w obradach walnego zgromadzenia poprzez pełnomocnika (jeden pełnomocnik będzie mógł reprezentować jednego członka) a w statucie spółdzielni nie będzie możliwości ograniczenia tego trybu uczestniczenia w obradach. Ponadto ustawa wprowadza zmiany w zakresie sposobu sprawowania zarządu nieruchomością wspólną, na skutek których właściciele wyodrębnionych lokali uzyskają większy wpływ na remonty przeprowadzane w ich nieruchomości. Wprowadzone zostało wyłączenie spod egzekucji wierzytelności z tytułu opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem lokali. Ustawa eliminuje także możliwość lustrowania spółdzielni mieszkaniowej przez prezesów, jak również zwiększa uprawnienia ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa wobec spółdzielni mieszkaniowych.

Korzyści dla członków spółdzielni:

 • wyeliminowanie możliwości wykreślenia i wykluczenia członka ze spółdzielni,
 • wyeliminowanie możliwości ograniczenia w statucie spółdzielni mieszkaniowej udziału w walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika,
 • członkostwo z mocy prawa - brak obowiązku składania deklaracji członkowskiej, wnoszenia udziałów i wpisowego,
 • rozliczenie funduszu remontowego dla właścicieli lokali po powstaniu wspólnoty mieszkaniowej,
 • przywrócenie możliwości wykupu tzw. dawnych lokali zakładowych, przejętych nieodpłatnie przez spółdzielnie,
 • właściciele lokali uzyskują większy wpływ na zarząd nieruchomością wspólną,
 • wyłączenie spod egzekucji wierzytelności z tytułu opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem lokali.

W ramach skarg napływających do ministerstwa wskazywane są problemy związane z funkcjonowaniem spółdzielni, m.in.:

 • mała transparentność organów spółdzielni w zarządzaniu mieniem spółdzielni (brak konsultacji z mieszkańcami),
 • przeprowadzenie lustracji przez osoby będące "znajomymi" członków zarządu, likwidatorowi lub głównemu księgowemu,
 • brak zainteresowania członków sprawami spółdzielni - niewielka liczba członków na walnym zgromadzeniu,
 • wykluczenie przez organy spółdzielni "niewygodnych członków",
 • niewłaściwe w ocenie skarżących rozliczenie funduszu remontowego po wyodrębnieniu wspólnoty mieszkaniowej.

Na podstawie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa