Zmiana nazwy ulicy

   Informujemy, że zarządzeniem z dnia 13  grudnia 2017r. Wojewoda Śląski dokonał zmiany nazwy ulicy "Leona Kruczkowskiego" na "płk. Franciszka Niepokólczyckiego".

Zmiana nazwy ulicy nie wymaga zmiany dokumentów!

Czytaj więcej...

Nowy Statut Spółdzielni

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Makoszowianka" informuje, że w dniu 18.12.2017r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków podjęło Uchwałę Nr 13/17 w sprawie przyjęcia nowego Statutu Spółdzielni. Statut zgłoszony został niezwłocznie do Krajowego Rejestru Sądowego i do czasu jego zarejestrowania obowiązuje Statut dotychczasowy.

Z nowym Statutem można się zapoznać przechodząc do zakładki" akty prawne"

Ogłoszenie 15.11.2017r.

Zabrze, dnia 15 listopada 2017 r.

Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej „Makoszowianka” w Zabrzu

OGŁOSZENIE

Informujemy, że w dniu 9 września 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze, w związku z czym członkami spółdzielni są oboje małżonkowie, w oparciu
o nowe brzmienie art. 3 ust 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie, albo jeżeli wspólnie ubiegają się o zawarcie umowyo ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu.

W związku z powyższym, zwracamy się o aktualizację danych zgłoszonych do Spółdzielni Mieszkaniowej „Makoszowianka” w Zabrzu, poprzez wypełnienie i zwrot do sekretariatu podpisanego oświadczenia wg wzoru (na odwrocie), przez osoby pozostające w związkach małżeńskich
z członkami Spółdzielni przed dniem 9 września 2017 r., celem ustalenia osób, które nabyły członkostwo z mocy ustawy wraz z wejściem w życie ustawy nowelizacyjnej.

Czytaj więcej...

Pamiętajmy o segregacji śmieci!

Od lat słyszymy, że powinniśmy segregować śmieci. Nic dziwnego, ponieważ przeciętny Polak wytwarza co roku ok 300 kg śmieci, z czego wciąż odzyskujemy niewiele - zaledwie kilka procent, więc góry odpadów rosną w zastraszającym tempie, stanowiąc nie tylko zagrożenie dla środowiska, lecz również dla nas samych.

Może jeżeli każdy z nas uświadomi sobie, dlaczego segregowanie odpadów jest konieczne i jakie korzyści daje recykling, to zmieni się nasza mentalność i będziemy segregować odpady chętniej i efektywniej? Wzorem do naśladowania mogą być dla nas kraje, w których odzysk wynosi kilkadziesiąt procent, np. Szwecja czy Niemcy.

"Bo w tym cały jest ambaras, żeby wszyscy chcieli naraz"

 

/Więcej informacji na temat segregacji śmieci w zakładce dla mieszkańców - poradnik dla mieszkańców/