Nowe taryfy dla ciepła

Zarzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. zawiadamia, ze z dniem  01 stycznia  2019 wprowadza nową taryfę dla ciepła.

Czytaj więcej...

Statut S.M."Makoszowianka"

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Makoszowianka” w Zabrzu w dniu 18 grudnia 2017 r. podjęło uchwałę Nr 13/17, zgodnie z którą dokonane zostały zmiany §1-88 oraz dodano §89.

Po zgłoszeniu zmienionego Statutu do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym Sąd Rejestrowy zobowiązał Spółdzielnię do wprowadzenia zmian we wskazanych paragrafach, pod rygorem odmowy rejestracji Statutu.
Zmiany treści Statutu, wypełniające zobowiązanie Sądu Rejestrowego, uchwalone zostały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w dniu 6 czerwca 2018 r., które podjęło Uchwałę Nr 10/18 zmieniając: §38 ust.5, §39 ust.3, §41 ust.4, §46 ust.4, §51 ust.1, §72 ust.3 pkt 1, §77, §78, §88 ust.4, natomiast skreślono: §74 ust.4.

Po zgłoszeniu wprowadzonych zmian do KRS i przekazaniu do rejestracji jednolitego tekstu uchwalonego Statutu, Sąd Rejestrowy w dniu 24.08.2018 r. wydał postanowienie o rejestracji Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Makoszowianka” w Zabrzu.

Zgodnie z uchwałą Nr 13/17 z dnia 18.12.2017 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Makoszowianka” w Zabrzu, regulaminy wydane na podstawie dotychczasowego brzmienia Statutu,  zachowują moc do dnia wejścia w życie regulaminów wydanych na podstawie brzmienia Statutu  określonego
w załączniku do uchwały, jednak nie dłużej niż przez okres 18 miesięcy licząc od dnia zarejestrowania zmian przez Sąd Rejestrowy.

 

Jednocześnie informujemy, że z treścią aktualego  Statutu Spółdzielni można się zapoznać w zakładce: Akty prawne - Statut Spółdzielni                 

 

Zatwierdzenie planu finansowego oraz remontów Spółdzielni na 2018r.

Informujemy, że Rada Nadzorcza zatwierdziła plan finansowy oraz plan remontów na 2018r. Zaplanowane remonty uwzględniają między innymi część wniosków zgłoszonych podczas jesiennych spotkań z mieszkańcami. Szczegółowe informacje zostały namieszczone w portalu Info-czynsze     w zakładce"komunikaty".

Meldunek on-line

Meldunek on-line

Od 1 stycznia 2018r. można się zameldować z dowolnego miejsca w Polsce lub za granicą, bez wychodzenia z domu. O obowiązku meldunkowym musi pamiętać każdy kto mieszka w Polsce. Tyle, że teraz nie trzeba się już ruszać z domu, żeby obowiązku dopełnić. Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Adminisrtacji uruchomiło e-usługę, która pozwala zameldować się zarówno na pobyt stały, jak   i czasowy. E- meldunek umożliwia też przemeldowanie, a także zameldowanie/przemeldowanie niepełnoletniego dziecka oraz innej osoby na podstawie pełnomocnictwa.

Jak się zameldować on-line

Usługa została zaprojektowana tak, by być jak najprostsza w obsłudze. Należy udać się na witrynę https:obywatel.gov.pl/meldunek  i wybrać interesującą usługę (meldunek). Następnie musimy wybrać, czy chodzi nam o zameldowanie na pobyt stały lub czasowy, zameldowanie dziecka, czy może skorzystanie z pełnomocnictwa do zameldowania innej osoby.
Żeby skorzystać z usługi trzeba mieć tzw. Profil Zaufany (eGO). To bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można potwierdzać swoją tożsamość w internecie (służy jako elektroniczny podpis). Za jego pomocą można wysyłać oraz sprawdzać dokumenty w różnych serwisach urzędowych. Jest niezbędny przy załatwianiu wielu spraw urzędowych on line. O tym jak założyć Profil Zaufany, można przeczytać na stronie https/obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany